Tổng quan thị trường ngày 31.08

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC giảm 1k giá từ râu $28k1 của hôm trước, kéo cả thị trường điều chỉnh.
  • Tin tốt từ Grayscale chỉ tạo được sự FOMO nhất thời cho market (vì vẫn phải thông qua SEC xét duyệt lại)

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $RLB (-9.6%)
  • $KAS (-6.1%)
  • $SNX (-5.6%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Binance Launchpool: $CYBER, $MC, $UNFI, $MAV

admin