Tổng quan thị trường ngày 07.08

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,210 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 25.7 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 49 ⬇️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC sideway trong biên giá nhỏ, hiện đang giao dịch ở giá $29k1.
 • Khối lượng giao dịch giảm mạnh sau 2 ngày cuối tuần BTC sideway, không có sóng nhưng Altcoin đang khá sôi động.
 • Hơn 37 triệu đô stablecoin bị rút ròng ra khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua (Nansen (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master)).

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $FLEX (+73.1%)
 • $XDC (+8.4%)
 • $KAS (+6.4%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • GameFi: $YGG, $HIGH
 • Launchpool: $HIGH, $MAV

📌 Trader thanh lý:

 • 33 triệu USD trong 24h qua.
 • 53% là lệnh Short.

admin